مقدمه

آنچه در این دوره خواهید آموخت

فصل اول:

 • چیستی و کارکرد پژوهش
 • گزینه‌های رقیب پژوهش
 • اهداف و مراحل روش علمی پژوهش
 • فرق علم و فناوری
 • پرسش آغازین پژوهش
 • دام شبه‌مسائل
 • ماهیت مسائل پژوهشی در علوم انسانی
 • پیچیدگی پژوهش در علوم انسانی
 • چگونگی نتظیم یک عنوان پژوهشی به عنوان پروژه عملی خودتان

فصل دوم:

 • ضرورت مرور ادبیات در پایان‌نامه، رساله یا مقاله
 • کارکرد پیشینه پژوهش
 • انواع منابع پژوهش
 • تفکر انتقادی در انجام مطالعات پژوهش
 • خروجی حاصل از مطالعه پیشینه
 • استاندارد یک متن علمی
 • نحوه جمع‌بندی مطالعه پیشینه
 • نحوه تکوین چارچوب نظری پژوهش
 • تبیین کارکرد و چیستی نظریه
 • نحوه شکل‌گیری نظریه
 • طبقه‌بندی نظریه‌ها
 • رابطه نظریه‌ و پژوهش
 • نحوه انجام مطالعات پژوهش در پروژه خودتان

فصل سوم:

 • تعریف متغیر در پژوهش
 • آسنایی با انواع متغیر در پژوهش
 • نحوه شناسایی و تعریف متغیرهای پژوهش
 •  دسته‌بندی پژوهش‌ها
 • انواع پژوهش به لحاظ هدف
 • انواع پژوهش به لحاظ استفاده
 • انواع پژوهش به لحاظ زمانی
 • انواع پژوهش به لحاظ رویکرد
 • انواع پژوهش به لحاظ فنون گردآوری داده‌ها
 • نحوه پیشبرد کار پژوهشی خودتان

فصل چهارم:

 • مقایسه پارادایم‌های پژوهشی
 • پارادایم اثبات‌گرا
 • پارادایم تفسیرگرا
 • مقایسه اثبات‌گراها و تفسیرگراها
 • پارادایم انتقادی
 • مقایسه اثبات‌گراها، تفسیرگراها و انتقادیون با هم
 • پارادایم عمل‌گرا
 • نحوه پیشبرد کار پژوهشی خودتان

فصل پنجم:

 • مقایسه تطبیقی پژوهش‌های کمی و کیفی
 • ویژگی‌های پژوهش‌های کمی
 • واحد و سطح تحلیل در پژوهش‌های کمی
 • گام‌های پژوهش‌ کمی
 • ویژگی‌های پژوهش‌های کیفی
 • چندجانبه‌اندیشی؛ ویژگی‌ برجسته پژوهش‌های کیفی
 • مورد و بافت در پژوهش‌های کیفی
 • تفسیر در پژوهش‌های کیفی
 • اندازه‌گیری در پژوهش‌های کمی و کیفی
 • نحوه پیشبرد کار پژوهشی خودتان

فصل ششم:

 • پژوهش آزمایشی
 •  انتساب تصادفی
 • پیش آزمون و پس آزمون
 • طرح آزمایش کلاسیک
 • طرح چهارگروهی سولومون
 • پژوهش پیمایشی(نظرسنجی)
 • چگونگی طراحی پرسشنامه
 • پژوهش غیرواکنشی؛ پژوهش در سایه
 • تحلیل محتوای کمی
 • انواع کدگذاری
 • نحوه پیشبرد کار پژوهشی خودتان

فصل هفتم:

 • پژوهش میدانی
 • اعضاء، خودی و غریبه در پژوهش میدانی
 • گام‌های پژوهش میدانی
 • مشاهده در پژوهش میدانی
 • استراتژی ورود به میدان مطالعه در پژوهش میدانی
 • مصاحبه در پژوهش میدانی
 • انواع سؤالات در مصاحبه میدانی
 • شیوه تحلیل داده‌های مصاحبه‌ای
 • نحوه پیشبرد کار پژوهشی خودتان

فصل هشتم:

 • پژوهش پدیدارشناختی
 • تحليل در رويكرد پديدارشناختي
 • پژوهش داده‌بنیان
 • منطق استفهام براي خلق نظريه در رويكرد نظريه زمينه‌اي
 • کدبندی داده‌ها
 • مراحل انجام کار در نظریه‌پردازی داده‌بنیان
 • نحوه نمونه‌گیری در نظریه‌پردازی داده‌بنیان
 • مدل پارادایمی
 • رویکرد نوخاسته یا ظهوریابنده
 • رویکرد ساخت‌گرایانه
 • نحوه پیشبرد کار پژوهشی خودتان

فصل نهم:

 • اقدام‌پژوهی؛ پژوهش درحین اقدام
 • ویژگی‌های اقدام‌پژوهی
 • مراحل اقدام‌پژوهی
 • تحلیل گفتمان
 • تحلیل گفتمان فوکویی
 • مراحل تحلیل گفتمان فوکویی
 • نحوه پیشبرد کار پژوهشی خودتان

فصل دهم:

 • کارکرد روش دلفی
 • انواع دلفی
 • مراحل دلفی
 • کارکرد روایت‌پژوهی
 • لایه‌های مختلف یک روایت
 • مراحل روایت‌پژوهی

فصل یازدهم:

 • ارکان و اجزاء پروپوزال
 • بیان مسأله پژوهش
 • بیان اهداف، سؤالات و فرضیه‌های تحقیق
 • روایی و پایایی در پژوهش‌های کمی
 • روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی
 •  نحوه نمونه‌گیری
 • نمونه‌گیری در پژوهش‌های کمی
 • نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی
 • تفکر انتقادی در انجام پژوهش

فصل دوازدهم:

 • اهمیت تهیه گزارش تحقیق در قالب پایان‌نامه، رساله و مقاله
 • ارکان و اجزاء گزارش تحقیق
 • اجزاء فصل اول تا پنجم پایان‌نامه و رساله
 • منابع و ضمائم پایان‌نامه و رساله
 • ارکان یک مقاله علمی- پژوهشی
 • ساختار مقالات ISI
 • شیوه‌های ارجاع‌دهی در مقالات و پایان‌نامه‌ها

فصل سیزدهم:

 • پارادایم پژوهش آمیخته
 • سنت‌های تحقیق با رویکرد آمیخته
 • طرح های ترکیبی کلاسیک
 • نوع شناسی نوین طرح های ترکیبی
 • جایگاه نظریه در تحقیق ترکیبی
 • اعتبارسنجی در تحقیق ترکیبی
 • مراحل اجرای تحقیق ترکیبی
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله