روش تحقیق

روش تحقیق

انجام پژوهش بدون روش تحقیق مثل رانندگی با چشمان بسته می‌باشد. در این دوره با چگونگی انجام پژوهش آشنا می‌شوید. پس از گذراندن این دوره می‌توانید با بینشی متفاوت پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رساله دوره دکتری خود را انجام دهید. این دوره ویژه دانش‌جویان رشته‌های علوم انسانی به ویژه مدیریت و مدیریت اجرایی(ام.بی.ای) می‌باشد. این…